V roce 1732 byl David Nitschman (1676-1758), tesař původem z Moravy, společně s Leonardem Doberem jedním ze dvou prvních misionářů obnovené Jednoty bratrské (Herrnhut – Ochranovští), kteří podnikli spolu misijní cestu do Západní Indie. David Nitschmann a Leonard Dober byli vylosováni, protože tenkrát hledali Boží vůli losem. Byli tedy vyslánivíce

Svatý Vojtěch Pražský (Adalbert) pocházel ze slavného rodu Slavníkovců, a byl z Říma dosazen jako druhý pražský biskup. V Čechách, na Moravě a v Uhrách, v krajích, které považoval za pohanské, vehementně šířil křesťanskou (ale spíše asi mocenskou katolickou) víru a je také znám jako jeden ze zakladatelů Břevnovského kláštera.více

Křesťanství Velké Moravy začínalo mít větší a větší vliv na region Polska a Polské pohanské kmeny, které u v té době uctívají převážně boha Svetovid = Sve(Vše)-to-vid(í) se začívají u nás setkávat s křesťantsvím. 14.dubna 966 proběhl křest Mieszka I., prvního vládce budoucího polského státu a stal se tak podnětemvíce

Jedná se o románskou rotundu svatého Petra a Pavla, která je součástí hradiště na Budči u obce Zákolany (a její části Kováry) v okrese Kladno. Jedná se o národní kulturní památku a má velký význam pro poznání nejstarší české sakrální architektury, protože její kruhová loď je nejstarší dochovanou stavbou tohotovíce

Na konci 9.století roku 880 je na Velké Moravě založeno první slovanské arcibiskupství v jehož čele stojí Metoděj a v této době dochází k překladu Bible do Slovanštiny, což je rozhodně další důležitý krok v misijní činnosti a jedná se o “naší první Bibli” psanou hlaholicí. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Roku 862 posílá kníže Rastislav žádost do Konstantinopole a hned roku 863 přicházejí na Moravu Cyril a Metoděj. Je to však mylná představa a chybná propagace, která jásá, že Cyril a Metoděj přinesli do našich končin křesťanství. Dopis zaslaný od Rastislava Michaelovi III uvádí, že Rastislavův lid „již pohanství odmítlvíce

845 – Ludvík II. Němec (804 – 876), který byl synem Ludvíka Pobožného, jenž byl vládcem tehdejší východofrancké říše, nechává v tomto roce pokřtít 14 českých knížat v Řezně (německy Regensburg). To v praxi znamená, že došlo k pokřtění tehdejší celé české vládnoucí elity a ke “christanizaci” Čech tzv.shora. Pozdějivíce

Za nejstarší křesťanskou stavbu v Čechách je považován kostelík svatého Klimenta na Levém Hradci umístěném nad dolním tokem Vltavy poblíž Roztok. O základech rotundy, která se nachází pod podlahou barokního kostela z roku 1940 je známo, že byla založena knížetem Bořivojem, který panoval v letech 852-890, tedy pravděpodobně byla vystavenavíce

Pribina (Neboli, Privina, prvina… stejně i dnes slovo pro jedna, prvý, …znamená tedy provorozený, či mající první, hlavní vedoucí úlohu) po vyhnání moravským knížetem Mojmírem přišel na místo Zalavár (Blatnohrad) v oblasti Panonie (dnešního Maďarska při jezeru Balatonu) a to ne zcela náhodou, ale právě proto, že tato oblast jižvíce

Roku 828 je na území dnešního Slovenska, v Nitře, vybudována “první křesťanská církev” a právě někde v těchto letech dle historika Davida Brian Barretta probíhá evangelizace na území dnešních Čech. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Mojmír I. je nám znám jako historicky první moravský vládce z dynastije Mojmírovců, který byl vládcem Velké Moravy, jíž předcházela tzv.Sámova říše. Některé prameny nám uvádějí, že roku 822 přijal Mojmír I. křesťanství. Jeho víra (věřme, že nešlo jen o politické chování) jej obrátila natolik, že podporoval misie latinských kněžívíce