ceskemisie.cz - Palestinsko Izraelský konflikt

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista

Kdy přišel Izrael do “Palestiny”?

Ohledně Izaelsko-palestinského konfliktu by bylo jednoduché říci, že Izrael má podle Bible na uzemí nárok. Není pravda, že se objevil tam kde je, až po druhé světové válce v roce 1948. Historie mluví ve prospěch Izraele a velmi zjednodušeně by jsme to mohli shrnout následovně.

Historie Izraele a Pelištejců

Novodobý stát Izrael, nebo království Izraele a Judy má původ v Jákobovi = Izraeli a jeho dvanáci synech, kmenech Izraele. Ti přicházejí do Kanaánu po vyjití z Egypta cca v letech 1500 před Kristem a po 40letech putování po poušti dobývají a osidlují Bohem zaslíbenou zemi, Kanaán (či Kanán, Kenán, Keanán), prvním dobytým městem bylo Jericho někdy v letech 1460 před Kristem. Izrael postupně dobývá Kanán a vzniká Judsko Samařské království, později království Izraele a Judy. Království krále Saula se datuje k roku 1020 před Kristem. Rychlým počtem tedy známe, že existence a stáří království Izraele 3000 až 3500 let staré. Palestina pak označuje Filištíny.

Židovské království si pak prošlo mnoha válkami a deportacemi, nicméně stále existuje i přes Asyrské či Babylónské zajetí i pod Římskou nadvládou a konečné rozehnání židů a zboření chrámu dokončují římané po potlačení povstání v roce 70 po Kristu a nakonec po neúspěšném povstání Bar Kochby v letech 132-135 po Kristu po potlačení protiřímského povstání Bar Kochby, přejmenoval pohanský císař Hadrián území Izraele (Judsko zvané Erec Jisra’el) v protižidovském duchu po úhlavním nepříteli Izraelitů, tj. po Pelištějcích na Syria Palestina. Nicméně nezapomínejme, že historie Pelištejců končí v roce 322 př. n. l. poté, co Alexandr Veliký dobyl Persii. Současní Palestinci tak nejsou přímými potomky Kanaánejců, ani potomky Pelištejců (Fileštejců, Filištínů např.Goliáš a Dalila) ale směsí národů, které se přes uzemí převalila.

Od roku 135 po Kristu po Hadriánových událostech nastává dlouhé období “neexistence” Izraele a ten se navrací zpět až v 1948 po druhé světové válce na území, které je jeho, vrací se do své vlasti. Mimochodem tohle je právě ten důvod, kdy vzniká chybné učení, že církev je Izrael. V této době Izrael není ve své zemi a pro mnohé věřící a teology té doby bylo nemyslitelné, že by se kdy Izrael mohl opět vrátit, a tak vytvořili doktrínu tzv.”replacement theology”, kdy církev nahrazuje Izrael. Po roce 1948 kdy se Izrael vrátil do své vlasti je víra v tuto chybnou doktrínu je již spíše směšná, protože návrat Izraele do vlasti je naopak v souladu s Biblickými zaslíbeními pro Izrael na jejich zemi. Církev, která přebírá úlohu Izraele, jak se tomu třeba dodnes věří v Římsko-katolické či Pravoslavné církvi je prokázáno jako chybné učení či hereze. Rok 1948 návratem a znovuvzniknutím Izraele vše vyjasnil.

Izraelsko Filištínské (Palestinské) války

Filištíni byli vždy úhlavní nepřítel Izraele se snahou Izrael zničit. Viz. biblická válka Filištínů v čele s Goliášem, synkretismus Filištínského náboženství do židovství, které pocházelo od Šalamounových žen, údajně Dalila byla filištínka atd. Ta duchovní nenávist vůči Izraeli se doposud nezměnila a ani nezmnění a projevuje se dosud v antisemitismu či nacistickém holokaustu, v moderní snaze Iránské genocidy, kdy Ahmádinedžád prohlásil, že “vymaže Izrael z mapy světa”.

“Nic nového pod sluncem” (Kazatel 1:9)

Válka na Izrael začala = Antikrist přichází

Mnozí hledí k Izraeli jako k lakmusovému papírku posledních dní. Z Pavlových textů z Bible vidíme, že už sám apoštol Pavel očekával nevyhnutelný či blízký příchod Kristův.

“Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása (vykoupení našich těl, vytržení věřících) blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.” (Římanům 13:11)

“Den Páně (soužení či Jákobovi potíže) přijde jako přichází zloděj (tedy neočekávaně).” (2.Petrova 3:10)

Nikde v Bibli není žádná podmínka, kterou je třeba splnit, aby vytržení věřících nebo Den páně nastal. Nemusí být dostavěn Jerusalémský chrám a “pak se to stane”. Nemusí být podepsána sedmiletá mírová smlouva s Antikristem a “pak se to stane”. Nemusí začít válka na Izrael a “pak se to stane”. Ono totiž se nemusí stát vůbec nic a “pak se to stane”. Prosím, ať je nám tohle všem jasné. Nicméně předporodní bolestí Jákobových potíží můžeme vidět. Svět se někam řítí a tak využijme tento čas, dokud je ještě čas. Žijeme v době, která nám poskytuje neuvěřitelné možnosti pro sdílení se o Kristu a pro evangelizaci. Jsme privilegovaná generace tak využijme tuto milost k evangelizaci a misijím.

Sdílejte