Křesťanství Velké Moravy začínalo mít větší a větší vliv na region Polska a Polské pohanské kmeny, které u v té době uctívají převážně boha Svetovid = Sve(Vše)-to-vid(í) se začívají u nás setkávat s křesťantsvím. 14.dubna 966 proběhl křest Mieszka I., prvního vládce budoucího polského státu a stal se tak podnětem k následné Christianizaci (pokřesťanštění) Polska. Hlavní vliv na Mieszkovo rozhodnutí přijmout křesťanství údajně sehrála jeho manželka Dobrawa z Čech.

(obrázek ukazuje oslavu kultu Svetovida od Alfonse Muchy)