Roku 862 posílá kníže Rastislav žádost do Konstantinopole a hned roku 863 přicházejí na Moravu Cyril a Metoděj. Je to však mylná představa a chybná propagace, která jásá, že Cyril a Metoděj přinesli do našich končin křesťanství. Dopis zaslaný od Rastislava Michaelovi III uvádí, že Rastislavův lid „již pohanství odmítl a dodržuje křesťanské právo“. Nejedná se tak o evangelizaci pohanů, ale spíše o školení věřících. Získali jsme tak hlaholici, která dala základ Azbuce a započalo i překládání Bible do Slovanům srozumitelného Slovanského jazyka. Tím dnes hovoří více než 315 miliónu lidí po celém světě (což znamená, že si se znalostí češtiny mezi slovansky mluvícím lidem docela vystačíme a velmi rychle a zdařile příbuzné jazyky snadno naučíme).

Cyril a Metoděj se zde však dostali do konfliktu s německými církevními hodnostáři, kteří se stavili proti jejich úsilí o vytvoření specificky slovanské liturgie. Německý Římský-katolicismus, který si snaží uchovat liturgii v latině, tak pronásleduje snahy o přinesení Božího Slova lidem v jejich srozumitelném jazyce.

To lze vidět i v tom, jak Kontstantin a Metoděj zakončili své životy. Původně představují misionáře východního křesťanství a České země jsou nyní pod vlivem východu. Francko-germánskému a Italsko-Římskému katolickému papežství se ztráta vlivu nad Čechy nelíbila a převzala ji zpět opravdu politickým intrikálním způsobem. Francko-papežský vliv se nakonec projevil tím, že Konstantin podivně onemocněl a vstupuje v Římě do kláštera, kde přijímá nové jméno, Cyril. Tím se očividně vzdává své víry a příslušnosti k východnímu křesťanství a náhle přijímá římské katolictví jako své nové vyznání a tímto aktem posílá zprávu do vzpurných Čech. Uplně se chce věřit, že byl zde otráven a umírajíce, stává se loutkou propagandy Říma. Hned poté je umlčen a umírá. Metoděj, ochromen strachen z toho, když vyděl jak naložili s Konstantinem, je přinucen pokračovat v propagandě západní církve a odchází zpět do Čech nyní však jako čerstvě jmenovaný papežský arcibiskup západního křesťanství. I on tedy náhle proměnil svojí víru, původně misionář z východu, nechává pokřtít knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu (kteří jsou již dávno křesťané) a tím tedy připojuje Čechy pod nadvládu Říma. Svůj úkol, poslání Říma, úspěšně dokončil a protože ho již není potřeba, záhy po křtu i Metoděj (asi opět rukou západní římské církve) umírá.