ceskemisie.cz - Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu

Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu.

Evangelizace

Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu. Myslíte si, že takové misie v Bosně jsou nebezpečné, nebo i nemožné? Nejsou a pro Boha není nic nemožné. V tomto článku popisujeme, jak naše evangelizace proběhla a pokud chcete, můžete se z ní poučit. Je to takový malý návod, jak evangelizovat muslimy. Rozhodl jsme, že po našem příjezdu do Sarajeva začneme společenstvím okolo slova povzbuzení, dobrým obědem, místními “čevapi”, zmrzlinou a Bosanskou kávou.

Bosanská káva v Sarajevu

A hlavně tím, že budeme mít spoustu legrace a že se budeme mít rádi.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:35)

Motivace

Chce to jen to, aby hojnost boží lásky přetekla tak moc, že i ostatní mohou přijmout požehnání. Jinými slovy, “Neboť Bůh tak miloval svět (ztracené lidi), že dal (poslal jako zástupnou obět) svého jednorozeného Syna, aby každý (nabídka neomezeného usmíření pro všechny), kdo v Něj uvěří (rozhodnutí svobodné vůle), nezahynul, ale měl život věčný.

Tohle, když se stane ve vašem srdci, tak máte tu jedinou správnou motivaci k misiím, a tou je boží láska. Prorok Jonáš evangelizoval “z donucení”. Nejprve nechtěl poslechnout boží slovo a dokonce se vydal na opačnou stranu, do Taršíše namísto do Ninive, než jej situace (ryba) donutili, aby kázal v Ninive. A pokud čtete knihu Jonáš, tak si všimnete, že z toho Jonáš vůbec neměl radost. Neměl tu správnou motivaci – boží lásku. Vy se tam totiž do té Bosny, to toho Sarajeva přeci nejedete s muslimy hádat, ale jedete jim tam svědčit o Kristovu slavném spasení.

Příprava

Záleží na vás, ale my jsme náš misijní výlet tentokrát pojali jako misie apoštola Pavla, který šel kázat k pohanům. Naše skupinka se skládala z několika křesťanů, kteří žijí někde na misijním poli, a těmi, kteří jeli vůbec poprvé. A tak jsme se v autě na cestě tam modlili, abychom potkali “Lydii, obchodnici s purpurem” (Skutky 16:14), ale třeba i “Saula”, horlivce který nesnášel křesťany a nakonec byl obrácen. V Bibli žádný příklad obrácení muslimů nemáme, protože Nový Zákon byl sepsán již v 1.stol po Kristu, kdežto Islám vzniká až v 7.století po Kristu. Ale jsou to bezvěrci, nespasení, tedy pohané a potřebují Kristovo spasení jako každý jiný.

Konfrontační evangelizace bez konfrontací a jak se sdílet s muslimy

Trocha znalosti o Islámu nám pomohla a tak jsme jejich svátek Ramadán (jak Bosanci říkají Ramazán) využili k šíření evangelia. Stačí se jen zeptat, proč vlastně drží Ramadán a uvidíte, že většina ani neví proč. “Mohamed to nařídil. Islám to nakazuje, proto.” To bude většina odpovědí, které dostanete. Můžete jim však říct, že každý půst je k tomu, aby člověk hledal Boha. A že jim chcete říct, jak jste Boha našli vy.

Jindy můžete použít příběh o Abrahámu, který šel obětovat svého syna. Neříkejte, že to byl Izák, muslimové věří, že Abraham šel obětovat Išmaele. Tedy se jich můžete zeptat, co si myslí o Abramu, který “obětoval” svého syna. A pak jim můžete říct, že nemusel zabít svého syna, protože byl zabit obětní beránek. Krev nevinného byla prolita, aby se Abram a jeho syn mohli vrátit domu (ospravedlnění). Abraham byl ospravedlněn vírou (Gen 15:6) a Bůh mu to připočetl jako spravedlnost. Víra v obětního beránka Ježíše Krista.

Jindy použijte logiku a smysl pro spravedlnost. Dali jsme muslimům párkrát příklad, že když rozbijou sklo okna, já jim nemohu odpustit. Mohu pouze v tom případě, že za způsobenou škodu nejprve zaplatím (tedy přijmu trest), a pak mám tu autoritu jim odpustit, protože jsem za ně zaplatil. A pak se jich jednoduše zeptáte. “Já to teď nechápu? Jak tedy může Alláh odpouštět hříchy, když za ně nezaplatil?” A pak jim řeknete o Kristu, který sešel dolů z nebe, aby za hříchy celého lidstva zaplatil. On jediný tedy může odpouštět.

Také múžete začít rozpravou o tom, co si muslimové myslí o Marii, matce Ježíšově, kterou Islám uznává. A proč tedy sama Marie nazývá Ježíše svým Pánem?

Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ (Jan 20:13)

Můžete i navázat na druhý příchod Ježíše Krista (oni jej nazývají Isa), ve který muslimové věří, a o kterém píše Korán, že bude Kristův druhý příchod, poslední hodina, při kterém bude soudit živé i mrtvé. Ale pozor, velmi rádi se dohadují o Písmech a Bibli prohlašují za chybnou a nevěryhodnou.

Buďte tedy vedeni Duchem Svatým. Naslouchejte Bohu, ať víte co a jak říct. Třeba na to můžete “jít i od lesa”. Muslimové se před vstupem do měšit obmývají (ablatio). Obmývají si nohy, ústa a krk, ale zeptejte se jich, jak si člověk může obmýt srdce. Nám křsťanům dává Bůh srdce nové, odstraní to z kamene a dá nám srdce nové, srdce z masa.

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. (Ezechiel 36:26)

Zázraky boží

A pak se začnou dít zázraky boží. Jedna muslimská žena si mne vyslechla a pak řekla, že Krista zná. Že to viděla ve filmu, jak měl lidi rád, uzdravoval, léčil a oni ho pak zabili. A říkala že plakala, když viděla jak jej křižují. Že prý Krista zná, ale ať to nikomu neříkám. To tam pak stojíte a oči vám najednou spustí slzy. A brečíte a brečíte, a ona pláče a Bůh je mezi vámi přítomen a vy vidíte na vlastní oči, že je to možné, že Bůh chce spasit kohokoliv, kdo uvěří.

Evangelium jsme předali a sémě bylo zaseto. My víme, že se sem jednou zase vrátíme, protože Bůh miluje muslimy a pokud budeme ochotní On si nás použije znovu.

 

 

 

Sdílejte