služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Mužské setkání – Důležitost chápání Trojice pro vedoucí

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě.

Vždy jsem si myslel, že odmítání Trojice je výhradou Jehovistických a Mormonských sekt a kultů. Dnes se setkávám s tím, že mnohé Adventistické církve oficiálně Trojici popírají a hlásají, že Kristus má počátek, stejně tak i mnohé Pravoslavné i Římsko-Katolické církve a další. Takové učení, tzv.Emanace, spadá do Novoplatonismu, kdy vše je stvořeno z jedné podstaty (HYPOSTASIS, nepleťme si s Kristovou HYPOSTATICKOU jednotou, která mluví o Jeho Božství-lidství v jednom). Kristus je podle nich pak pouhou emanací (t.j.vychází z Boha, pochází od Boha, je vyzářením od Boha) a možná tato hereze vznikla jako reakce na dualismus. Podobně tak učí i o počátku Ducha Svatého viz. Filioque, která původně definovala od koho byl Duch Svatý poslán, nicméně mnohými je mylně chápáno a vykládáno od koho Duch Svatý vychází (pochází) ve smyslu zrodu, zdroje počátku, namísto správného chápání od koho vychází, pochází, od koho poslán jest ve smyslu authority, nikoli Jeho původu!

Víra v emanace (a v mnohobožství) je znakem politeistického chápání světa pohany, tedy neznabožci a je v přímém rozporu k monoteistické biblické víře v jednoho trojjedinného Boha. Simplistickou emanací je pak řecká báje, kde Kronos uřízne svému otci Uranovi mužské přirození. Sperma, které vyjde (emanuje) z Uranova useklého údu, spadne do moře a oplodní mořskou pěnu. Z té se pak rodí bohyně sexuálních orgií a kultu plodnosti (fertility) nazývaná jako bohyně “lásky” Afrodita. Či Hinduistické emanace Višnua, které v podobě avatara Vásudéva vyzářily bohyni míru a lásky Šántidéví, dále Šivu aj. Možná je tedy na vině sykretismus, kdy katolická církev přejímá prvky pohanství ve víře, že bude pohany přijata, namísto, aby je evangelizovala pravdou.

Před nevírou v biblické pojetí Trojice Písmo varuje v učení proti gnosticismu. Oni neuznávají vtělení druhé osoby, Boha Ježíše Krista a takoví, nejsou spaseni, nejsou našimi bratry a mají ducha Antikrista.

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.
Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.
Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.
Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. (2.Janova 1:7-11)

Někdo, kdo neuznává Trojici, jednoduše řečeno Jednoho Boha ve třech odlišných osobách, kde členové Trojice jsou si rovni a věční, jedno v podstatě, přirozenosti, autoritě a vůli není naším učitelem. Správně má být chápáno, že Otec je nestvořený, Syn nestvořený a Duch svatý je nestvořený a všichni tři jsou věční bez počátků. Žádná emanace, a žádné, že Syn vychází od Otce (míněno má v něm zdroj). Naopak, souvěčná je jejich sláva i vznešenost, a Syn není před věky zrozený z podstaty Otce.

Někdo, ať už je tou osobou kdokoliv, i kdyby to byl, jak káže Pavel, sám anděl z nebe a přinášel by jiné evangelium než to co jsme přijali, budiž proklet. Takový nemá žádnou autoritu nás, či kohokoliv jiného, čemukoliv učit, neboť nepřijal skutečného Krista, ale jiného Ježíše (2.Korinstkým 11:4). Takoví neslouží Bohu, Ducha Svatého nemaje.
Proto je tak nebezpečné, když se lidé vyučují přes internet. Hledají si učitele, kteří budou vyhovovat jejich gustu a ani neznají, jestli jejich učitel je spasený.

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. (2.Timoteovi 4:3)

Dále pak učí Sv.Jan, že naše společenství věřících je odrazem společenství v Trojici.

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1.Janova 1:3)

Pokud tedy někdo nechápe správně Trojici, nejen že není spasen, ale ani nepochopil vztah Otec-Syn-Duch Svatý a tedy to společenství a učení, které nabízí, “ani za mák” neodráží Boha. Tyto falešné doktríny překrucují charakter Boha samotného a jejich společenství a učení není z Boha, ale je zvrácené, tedy perverzní. Od takových raději dále a s takovými ani nejezte, což se rovná, nemějte s nimy žádné společenství, protože “stůl” mluví v Bibli o společenství. Ani je nezvěte do svého domu, což znamená že jim odmítáme pohostinnost ve smyslu, že jim nenabízíme přístřeší, pokrytí, ochranu, protože nechceme mít podíl na zlu. Někdy pohovoříme o rozdílu mezi hříchem a zlem, ale jistě chápete, že tihle “učitelé” jsou součástí určitého vzdělávacího systému, který šíří. (2.Janova 1:7-11)

Díky Bohu za všechny skutečné znovuzrozené, spasené křesťany, neboť jen oni mohou zjevovat, přinášet a učit společenství, které je od Boha a je odrazem společenství jenž je v samotné Trojici.

Sdílejte