ceskemisie.cz - počet světových náboženství ve světě, české misie, čeští misionáři

Nedávno jsme zveřejnili informace o rostoucí světové poulaci, které můžete sledovat online zde. Populace ve světě roste, ale otázkou je, zda li roste i počet křesťanů, nebo alespoň počet těch, kdo půjdou hlásat evangelium, misionářů.

Někoho můžou čísla a grafy i odradit, převážně pokud je před námi úkol velikosti Goliáše, jít a evangelizovat celý svět. A vězte, že tento světový Goliáš se nás bude snažit zastrašit

Pelištejec (Goliáš) na Davida pokřikoval: „Copak jsem pes, že na mě jdeš s Biblí?*“ A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida: „Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu.“ (1.Samuel 17:43-44)

* používáme termín s Biblí protože mluvíme o misiích, původně má být použito slovo s holí.
Ale my pro něj máme přeci také odpověď, stejně jako věřící David.

Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. (1.Samuel 17:45)

Naše zbraň je tedy silnější než zbraně světa. My jdeme s Biblí, s láskou kříže, který nabízí věčné spasení všem, kteří uvěří.

Pohleďte, na následující grafy, které ukazují nejrozšířenější náboženství světa a porovnává roky 2010 a 2020. Pohleďte na ta pole, která jsou bílá ke žni. Na co ještě čekat?

Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. (Jan 4:35)

Tabulka světových náboženství v číslech


rok 2010 – 6,9 miliard lidí % rok 2020 – 7,84 miliard lidí %
Křesťanství 2,168,330,000 31,40% 2,382,750,000 31,10%
Islám 1,599,700,000 23,20% 1,907,110,000 24,90%
Bez vyznání 1,131,150,000 16,40% 1,193,750,000 15,60%
Hinduismus 1,032,210,000 15,00% 1,161,440,000 15,20%
Budhismus 487,760,000 7,10% 506,990,000 6,60%
Lidová náboženství 404,690,000 5,90% 429,640,000 5,60%
Jiná náboženství 58,150,000 <1% 60,990,000 <1%
Judaismus 13,860,000 <1% 14,660,000 <1%

Světová náboženství v grafech


Data použitá se svolením http://globalreligiousfutures.org

Sdílejte