Apologetika, obrana víry, evangelizace

Metody evangelizace – Apologetika

Apologetika

Apologetika křesťanské víry patří mezi velmi zajímavou a populární větev evangelizace. Slovo “apologetika” pochází z řečtiny a znamená APO-LOGETIKA, APO = z, od, pryč a LOGOS = slovo, tedy doslova dát někomu od-pověď, či vý-mluvu, či se řádně k věci vy-slovit, tedy obhajobu. Apologetika se pak nejčastěji překládá jako “obhajoba, či obrana víry”.

Kreacionismus

Tou nejznámější a nejpopulárnější oblastí apologetiky je věda a stvoření. Patří sem především kreacionismus, který se zabývá prezentováním důkazů o stvoření, vyvrací evoluci a často bývá jedním z prvních krůčků k víře, kdy nevěřícím otevře oči a vede je k přemýšlení. V jednoduchosti např.to, že živé nemůže vzniknout z neživého.

Young Earth

Dále pak Young Earth, neboli mladá země se zabývá důkazy z geologie, jenž popírají 4,54 miliardy let stáří země a dokládá pravdivost Biblického stvoření v sedmi dnech. Například Grand Canyon, který podporuje Noemovu podporu, dále i pak sedimenty a geologické vrstvy půdy, slanost moří atd.

Intelligent Design

Jinou oblastí, která sem spadá je tzv. Intelligent design (ID), který se překládá jako Inteligentní design (návrh), neboli to, že všechny části stvoření jak živé, tak neživé přírody nesou stopy vyšší inteligence, dizajnéra, tedy Stvořitele. Aby jste si to mohli představit, tak třeba sem patří všem velmi známá žirafa se svým dlouhým krkem. Ta když pije a skloní hlavu k vodě, tak uzavře příchod krve do hlavy, protože její mohutné srdce by ji zvýšilo tlak v mozku natolik, že by zemřela. Ale i když má nyní uzavřený příchod krve do hlavy tak neomdlí, ani když by prudce zvedla hlavu, protože se jí mozek neodkrví a stále má přísun kyslíku. Jak je to možné? Jak je možné, že vůbec má tento uzavírací systém v hlavě. A jak je možné, že neomdlí? No, má totiž v hlavě speciální houbu, která se naplnila krví před uzavřením oběhu a nyní je mozek zásobován okysličenou krví z této houby. A to vše právě popírá evoluci a ukazuje na funkční důmyslný dizajn tohoto stvoření.

Jedno takové DVD, které se tomu věnuje a je dabováno do českého jazyka lze zakoupit třeba zde: https://eshop.maranatha.cz/evoluce-vs–stvoreni/neuveritelna-stvoreni/
Anglická ukázka zde:

Irreducible complexity

Irreducible complexity (IC), neboli Nezjednodušitelná složitost, celistvost, komplexnost, což znamená, že jednotlivé orgány živočichů nemohly procházet evolučním vývojem, neboť aby například funkce oka mohla být funkční, musí být kompletní včetně všech jejích částí. Retna nemůže čekat na vývoj sítnice apod. Oko funguje právě jen a jen ve své celistvosti. Dalším ukázkovým příkladem je bakterie bičíkovec Flagella. Pro svůj pohyb používá bičík, který využívá kroutivého momentu (otáčivého pohybu) pro svůj vlastní pohyb. Vlastně se jedná o miniaturní elektromotor včetně osy otáčení, rotoru a statoru. To znamená, že všechny části musely být funkční úplně a současně, jinak pokud by jen jedna část funkční nebyla, nefungovalo by nic.
Bičíkovec bakterie Flagella, Intelligent design and Irreducible complexity, Inteligentní dizajn, návrh a nezjednodušitelná složitost

Psychologie

Další součástí apologetiky je například Psychologie, která se zabývá studiem lidské duše tzv.PSYCHE, ve kterou však současná věda ani nevěří. Neznají původ zla a hříchu. Lidské chování mylně kategorizují do archetypů a jako motivaci věškerého lidského chování vidí “sexuální libido” (viz.Sigmund Freud). Mnohým duchovním záležitostem psychologie nerozumí a posednutí člověka démony, či setkání lidí s démony pak považují za nemoci duše, nikoliv za realitu. Rady moderní psychologie pak duši neléčí, jen její neklidnou aktivitu přesměrovává jinam pomocí sublimace. Nejsi naplněn? – studuj druhou vysokou. Nemáš smysl života? – najdi si metu a vylez na Everest, apod.
Křesťanská psychologie má naopak Biblické odpovědi, které lidskou duši skutečně osvobodí.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (Jan 8:32)

Takovými kurzy, jako Biblická Psychologie (zde v angličtině), lze zdarma shlédnout třeba na následujícím odkazu Marylandské Biblické školy, Baltimore, USA:

 

Filosofie

Další oblastí apologetiky je filosofie, protože ta hledá odpovědi na otázky původu, konce i způsobu a záměru života. Ale nenalézá, jen polemizuje a hloubá, ale nenalézá, protože se nemůže dobrat ani počátku, ani konce. A bez Boha ani nemůže. Křesťané pak mají odpověď neboť Bůh je Alfa i Omega.

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. (Zjevení 22:13)

Podobně i tvrzení, že i čas musí mít svůj počátek. Je to podobné, jako když sledujete auto na dálnici. Přijíždí, potom je u vás a pak projede a odjíždí. Pokud by dálnice vedla až z minulého nekonečna, automobil by k vám nikdy nemohl dorazit. Tedy i čas musí mít počátek. A opět Bible nám k tomu dává jasnou odpověď v souladu s filosofickým myšlením.

Na počátku (čas) stvořil Bůh nebe (prostor) a zemi (hmotu). (Genesis 1:1)

Bible má i odpověď na otázky jako je morálka, která bez Boha nemá význam, neboť v evoluční teorii jde o přežití těch nejsilnějších (nejschopnějších) a ne těch nejmorálnějších. Patří sem i otázka příčiny a důsledku, tedy vše stvořené, zvířata, země a celý vesmír musí mít vnější příčinu – Boha. To je takzvaný Ontologický přístup.

Kosmologie

A mohly bychom jmenovat další oblasti jak jsou Kosmologie, Teologie, Umění a jiné. Jen pohleďme na vesmír a důkazy Kosmologie.

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Římanům 1:20)

Teologie

Zde, v oblasti teologie, můžeme zmínit třeba Biblické vnitřní svědectví. To, jak k nám vypovídá Písmo samo, například skrze různá vyplněná proroctví a my si zde uvedeme pár z nich.

Micheáš 5:2 byl napsán roku 725 před Kristem a oznamuje místo Mesiášova narození, Betlém.
Daniel 9:25 a 26 byl napsán roku 605 před Kristem a oznamuje čas Mesiášova narození a smrti.
Zachariáš 11:12 byl napsán roku 520 před Kristem a oznamuje, že Mesiáš bude zrazen za 30 stříbrných.
Žalm 22:16 (+Zachariáš 12:10) byl napsán 1000 let před tím než se Kristus vůbec narodil a popisuje způsob jeho smrti, ukřižování. Mnohem dříve než byl tento způsob vynalezen Féničany.
Žalm 34:20 byl také napsán 1000 let před tím než se Kristus narodil a popisuje způsob jeho smrti a detail, že žádná jeho kost nebude zlomena, ačkoliv Římané ukřižovaným vždy kosti lámaly.

To je jen krátký výběr, ale úplně postačí k tomu, aby i největší skeptikové začali brát Bibli vážně.

Odkazy
Nakonec přidáváme ještě několik odkazů, které se nějakým způsobem apologetice věnují.

https://kreacionismus.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCgscGv4GlTfnwWSVEzaxt2w/videos

AiG (Answers in Genesis) https://answersingenesis.org/

Kent Hovind https://drdino.com/,

Kent Hovind Youtube KentHovindOfficial

Všem

Apologetika, je tedy záležitost otevřená všem a každý si může najít něco, čemu se věnuje. Evangelizace je tímto způsobem velmi jednoduchá, vědecká a pro posluchače nenáboženská, tedy může dopomoci k odbourání předsudků o víře.
Ne, nevěřím, protože jsem byl tak vychován. Ne, nevěřím, protože se mi něco stalo. Věřím, protože existují důkazy a je to pravda.
Nechť Vám Bůh tedy žehná v obrácení mnoha duší. Ano, tohle jsou misie.

Sdílejte