ceskemisie.cz - metody evangelizace, jak být spasen, poselství spásy, co říkáme, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Metody evangelizace – Co kážeme?

Když už mluvíme o metodách evangelizace, asi bychom si měli říct, co to vůbec je. Možná, že tento článek měl být v této kategorii úplně vůbec první. Nestalo se tak, a tak jej přidáváme alespoň nyní.

Tedy, určitě víme to, že způsob, jak evangelium spásy prezentujeme je důležitý. Naší motivací je láska, nikoliv hněv. O co pak důležitější je to, co kážeme. Ono totiž evangelium je zjevením božího vykupujícího srdce. Evangelium pak samo o sobě znamená “dobrá zpráva“. Pokud teď použijeme tzv.římskou cestu spásy (Římanům 3), tak v jednoduchosti se jedná o to, že:

1.člověk je ztracen na cestě do záhuby
2.vykupitel Bůh-člověk za nás zaplatil výkupné svojí prolitou krví na golgotském kříži
3.uveřím této zprávě a rozhodnu se ji důvěřovat, jakožto té jedinné cestě spásy (víra = řecky.PISTIS znamená víra, důvěra)

Biblické “Velké pověření” jít, kázat, křtít a činit učedníky je motivováno láskou a božím vykupujícím dílem, které je pro všechny.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3:16-18)

Rozšířený výklad misijního verše Jan 3:16 pak může znít takto:
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Motivace misií – láska viz.miloval,
cíl misí – celý svět,
dar misií – nezištná sebeobětující láska viz.dal svého jediného Syna,
rozsah misií – pro všechny (neomezené usmíření) viz.aby žádný = (aby nikdo, kdo uvěří nezahynul),
jednoduchost misií – důvěra, víra viz. kdo v něho uvěří bez skutků,
síla misií – odpuštění viz.nezahynul,
ovoce misií – věčné společenství s Kristem a nebe (a nová země) viz.život věčný.

Problémem jsou pak svádějící duchové, zlé nauky a nekřesťanské sekty, kulty a jiné náboženské organizace, které také evangelizují, ale ne evangeliem. Kalvinisté nikomu nenabízejí spásu, protože podle jejich zvrácené teologie již bylo rozhodnuto (predestinace). Katolíci i Pravoslavní pak po vás budou chtít, aby jste byli součástí jejich církve a byli dobří, dodržovali zákon jako prostředek ospravedlnění namísto víry (SOLA FIDE), případně aby jste se modlili k Panně Marii či odříkávali růženec, který má původ v Hinduismu (i Budhismu). Svědkové Jehovovi budou chtít, aby jste odmítli božství Krista a uvěřili v jiného boha. Jehovisté neveří ve věčné peklo, tak vlastně proč se namáhat s misiemi. Mormoni také evangelizují a budou vás učit, že tradiční Biblické chápání je od Ďábla a ten jejich výklad je správný, Moronem zjevený, tj.,že Bůh je ženatý a může mít děti. A i to, že vy budete bohové plodící duchovní děti. I Islám evangelizuje a tak Vám muslimové budou tvrdit, že Bůh je Alláh a Kristus je jen prorok, nikoliv Bůh v těle. A můžeme pokračovat dále a dále.

Tedy vidíte sami, jak důležité je, co vychází z našich úst, zdali to je evagelium, a nebo nečisté ropuchy.

A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. (Zjevení 16:13)

My jako křesťané, musíme lidem sdělovat evangelium, nikoliv tradice a nábožentsví vytvořené lidmi. Já nyní děkuji za každého znovuzrozeného křesťana, který ví s jistotou, že patří Bohu, a sdílí se Biblické evangelium v agonii modliteb za spásu duší. Bůh Vám moc žehnej.

Sdílejte