Samozvaný misionář a oči pro pláč

Samozvaný misionář a oči pro pláč

Určitě jste se možná už setkali s lidmi, kteří tvrdí, že mají “dar evangelizace”. Jenže podle toho jak se chovají ho rozhodně nemají. Takových potulných samozvaných misionářů a evangelizátorů, kteří nikam nepatří a nikomu se nezodpovídají, “jen Kristu samotnému”, těch není pomálu. Za poslední rok jsme jich v církvi měli pět. Přijdou odnikud a náhle se u vás v církvi objeví a vykládají vám o své službě evangelizátora. Je však podivuhodné, že dary byly dány církvi a pro budování církve, nikoliv pro budování sebe sama. Jak je tedy možné, že tito lidé tvrdí jaké mají dary, ale svého pastora a vysílající církve nemají. Dary máme pimárně sloužit jedni druhým, v místní církvi, kam nás Pán povolal.

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1.Petrova 4:10)

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla… (Efezkým 4:11)

Tito však nejsou podřízeni nikomu a navštěvují různé církve, které se snaží napravit. Pán jim toto stádo nedal do ochrany, oni nejsou jeho dohlížitelem (EPISKOPOS) ani pastýřem-učitelem (POIMEN-DIDASKALOS) či starším (PRESBUTEROS) s autoritou činit taková rozhodnutí viz. (PROISTEEMI) 1.Tes 5:12.

Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. (1.Tesalonickým 5:12)

A přesto přinášejí doktríny, které nejsou zajedno s učením té dané církve. A pak si vezmou kontakty věřících z vaší církve a snaží se do nih investovat svá učení typu, “buď veden Duchem, ne církví” a “církev nepotřebuješ, máš Krista” a podobné nebiblické doktríny, které jen ubližují Božímu dílu. Nikdy jsem neviděl, že by přivedli jedinou duši ke Kristu, aškoliv jejich svědectví jsou toho plná. A nikdy jsem neviděl, že by k vám do církve přivedli novou “ovečku”. A když se jich zeptáte, kde je to ovoce? Kam ti obrácení nyní chodí? Kdo je vyučuje Slovu? Nemají odpověď. To je vše pro to, že sami se podřídit nechtějí, církev nemají a odmítají ji, a proto ani ostatní lidi do církví nepřivádějí.

A tak je poznáte po jejich ovoci. (Matouš 7:20)

Říkám vám, takovým nakonec zbydou jen oči pro pláč, protože Bohu se nebude nikdo vysmívat. A není divu, většina pronásledování, které církve zažívají, jsou právě toho typu, kdy jsou napadány ostatními věřícími. Byli to právě náboženští lidé, kteří ukřižovali Krista, tak se nedivte “až budou křižovat vás”.

Totiž naše dary jsou o “jedni druhým”, což zjevuje podřízení, kterého mnozí nejsou schopni. Dary dle 1.Korintským 13 operují pouze z lásky, jinak je to nic, je to na nic a nic to neprospěje.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. (1.Korinstkým 13:2-3)

Jestli že má kdo skutečný dar zvěstovatele evangelia, je podřízen církvi, je vyslán církví a vždy směřuje duše do církví. Stejně tak i kampaně Billyho Grahama byli vždy organozovány tak, aby nově uvěřivší byli posláni do místních církví (sborů), aby tak oni sami i církev, mohli růst.

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla (t.j. církve). – (Efezkým 4:11-12)

Sdílejte