Bělehrad Srbsko protestantské misie pravoslavní farizejové

Farizejové byla jedna skupina věřících, kteří velmi silně dbali na dodržování zákona a tradic. A ve finále to byli právě oni, kteří odmítli a ukřižovali Mesiáše, toho jehož příchod tolik očekávali. Jenže doba se moc nezměnila. Tyto náboženské skupiny, v našem případě Ortodoxní církev (ale i Římsko-Katolická a jiné), vidí všechno prostestantské jako sektářské v tom špatném slova smyslu. To je ta (druhá) největší opozice, které zde čelíme. Duch Pravoslavné Ortodoxní pýchy, který zakazuje Srbům se s námi stýkat.

Máme ve skupině dva srbské mladíky, kteří milují Boha a chodí k nám do církve, nicméně jejich kněz jim zakázal se s námi stýkat. A pokud to vyloženě není kněz, zakazují jim to jejich ortodoxní rodiče. Tito lidé sami nevědí jak může být člověk spasen, sami nejsou spaseni a druhým v tom ještě zabraňují.

‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“ (Mt 15:8-9)

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. (Mt 23:13)

Modlete se, prosíme Vás, za pevnou víru “pronásledovaných” křesťanů, aby viděli toho Neviditelného a činili kroky víry i za cenu možných persekucí, a aby v těch těžkých momentech vnímali přítomnost “čtvrtého muže”, Krista s nimi.

A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece. Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“ (Daniel 3:24-25)

Sdílejte