Když už se všude hodně mluví o misiích a misionářích, chtělo by to tedy vysvětlit pojem toho co (kdo), misionář vlastně je.
Standartní (a správné) pojetí misonáře je někdo, kdo přináší dobrou zvěst evangelia těm, co ještě neslyšeli.
Misionář není ten, co v přvní řadě přináší oblečení chudým, kozy a slepice, nebo kope studny. To primární je evangelium ke spáse duší.
To ostatní může následovat, ale nikdy ne bez toho prvního. Humanitární akce totiž nejsou biblické misie.

Je mnoho míst, kde lidé ještě neslyšeli a v dnešní sekulární až postmodernistické době je to vlastně celý svět, který nezná Boha. Ani tzv.”křesťanské země” nejsou skutečně křesťanské a mnohdy Katolicismus či Pravoslavná víra jsou spíš kamenem úrazu, protože nekáží skutečné evangelium, nekáží dobrou zvěst o odpuštění hříchů milostí skrze víru, nikoliv ze skutků.

Misionář tedy může být každý a misijní pole je všude okolo nás. Každý je povolán evangelizovat a sdílet se svojí víru. Doma v rodině, kamarádlm, v práci i na ulici či v obchodě. Prostě všude kde jsme. Někteří pak slyšeli povolání k tomu jet do zahraničí aby tam “obraceli pohany na pravou víru”, nebo dnešním jazykem řečeno, aby lidé byli skutečně spaseni vírou v Kristovu oběť a dále aby se stali učedníky. Milostí Boží na toto Velké pověření slyšelo mnoho mužů, žen i celých rodin z Čech a vedeni Bohem odjeli činit misijní dílo.

A teď otázka pro čtenáře. Znáte vy osobně některé misionáře? Zkuste je zkontaktovat a uvidíte, že jsou to úplně stejní lidé jako vy, kteří jsou z víry živi a milostí uschopněni k Jeho službě. Ale pozor, je tu jedno veliké riziko! Může se stát, že se také nakazíte tou “misijní horečkou” a řeknete Bohu…„Hle, zde jsem, pošli mne!“

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Izajáš 6:8)

Sdílejte